top of page
 • dagonab

Mapa do celów projektowych

Zaktualizowano: 17 maj 2021

W tym artykule wyjaśniamy do czego służy i jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych. Omawiamy jak wygląda opracowanie mapy do celów projektowych przez geodetę i od czego zależy jej cena.

Do czego potrzebna jest mapa do celów projektowych?

Jako jedno z najczęściej wykonywanych opracowań geodezyjno-kartograficznych, mapa do celów projektowych jest potrzebna do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych są niezbędne do zrealizowania inwestycji budowlanej, wymagającej pozwolenia na budowę.

Sporządzenie mapy do celów projektowych jest istotne w pierwszych etapach procesu budowlanego. To geodeta jest odpowiedzialny za dostarczenie danych do przygotowania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Jeżeli zatem planujesz budowę domu, jedną z pierwszych czynności będzie zatrudnienie geodety do opracowania mapy do celów projektowych, ponieważ bez niej projektant nie będzie mógł wykonać swojej pracy.


Co zawiera mapa do celów projektowych?


Mapa do celów projektowych
Treść mapy do celów projektowych

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne mapa do celów projektowych to "opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej [...], a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej...".

Zakres treści mapy do celów projektowych został zdefiniowany przez w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.

Treść mapy do celów projektowych odzwierciedla zatem sytuację terenową zastaną przez geodetę w obrębie planowanej inwestycji wzbogaconą o opcjonalne informacje wymagane przez projektanta.


Elementy treści mapy do celów projektowych

Treść mapy do celów projektowych pokrywająca się z zawartością mapy zasadniczej obejmuje obiekty znajdujące się w urzędowych bazach danych:

 • Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG) ,

 • Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) - dane dotyczące działek ewidencyjnych, przebiegu ich granic, użytków gruntowych oraz budynków,

 • Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - dane dotyczące usytuowania i oznaczenia sieci uzbrojenia terenu,

 • Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG),

 • Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG),

 • Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) - dane dotyczące obiektów topograficznych, w tym - ulic, jezdni, chodników, rowów, skarp, ogrodzeń, bram, itd.

Obiekty te zostają aktualizowane i modyfikowane w wyniku pomiaru wykonywanego przez geodetę w ramach sporządzenia mapy do celów projektowych.

Do elementów mapy do celów projektowych dodatkowo mogą należeć:

 • warstwice (poziomice) - linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości, odtwarzające ukształtowanie terenu,

 • przyrodnicze elementy zagospodarowania terenu - żywopłoty, usytuowanie zieleni wskazanej przez projektanta,

 • elementy infrastruktury drogowej (w przypadku inwestycji drogowych),

 • elementy mające wpływ na dokumentację projektową, np. grunty obciążone służebnościami.

Elementy opisowe map do celów projektowych

Integralną częścią mapy do celów projektowych jest jej opis, który stanowią:

 • tytuł mapy „Mapa do celów projektowych” ,

 • skala,

 • położenie obszaru opracowania,

 • nazwa gminy,

 • identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,

 • nazwa wykonawcy prac geodezyjnych,

 • identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych,

 • imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych,

 • oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości,

 • określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji,

 • data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę

Przebieg tworzenia mapy do celów projektowych

Inwestor zleca geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecenie obejmuje dane dotyczące inwestora i zamierzenia budowlanego oraz zakres robót w uzgodnieniu z projektantem inwestycji. Zgodnie z obecnym stanem prawnym mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. Oznacza to, że aktualizacją zostaje objęty teren mający znaczenie dla przeprowadzenia inwestycji. Natomiast do końca lipca 2020 roku obszar ten należało poszerzyć o 30 m względem planowanego zamierzenia budowlanego.

Po otrzymaniu zlecenia na wykonanie mapy do celów projektowych geodeta dokonuje zgłoszenia roboty geodezyjnej do właściwego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek ma obowiązek przekazania geodecie dokumentów dotyczących zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty. Dodatkowo do wykonania mapy do celów projektowych geodeta wykorzystuje opracowania planistyczne oraz inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego.

Po analizie otrzymanej dokumentacji geodeta jest gotowy do przeprowadzenia w terenie wywiadu terenowego oraz pomiarów aktualizacyjnych. Do opracowania mapy do celów projektowych geodeta sporządza w terenie szkic polowy oraz mapę porównania z terenem. Dzięki temu możliwe jest późniejsze opracowanie wyników pomiarów. Redakcja treści kartograficznej oraz opatrzenie jej elementami opisowymi skutkuje powstaniem mapy do celów projektowych. Jeżeli istnieje taka konieczność, geodeta przeprowadza również aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków w obrębie prowadzonych prac.

Geodeta przekazuje wyniki przeprowadzonych prac w postaci operatu technicznego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jego weryfikacji. Weryfikacja dokumentacji jest dokonywana w zależności od wielkości obszaru objętego zgłoszeniem nie później niż w terminie 20 dni roboczych. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej utrwala wynik weryfikacji w protokole przekazywanym geodecie. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji umożliwia geodecie uwierzytelnienie mapy do celów projektowych.

Wykonawca prac geodezyjnych, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla zleceniodawcy, oświadczenie dotyczące uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową.
Oświadczenie wykonawcy prac = klauzula urzędowa

Mapa do celów projektowych zawierająca powyższe oświadczenie jest przekazywana inwestorowi oraz projektantowi projektu budowlanego i zagospodarowania działki.


Ile wynosi czas oczekiwania na gotową mapę do celów projektowych?

Niemożliwe jest uzyskanie mapy do celów projektowych "do ręki". Z poprzedniego akapitu jesteś w stanie wywnioskować, że czas ten zależy od sprawnej komunikacji, oraz wydajności pracy zarówno geodety, jak i urzędników z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wpływ mają również wielkość i dostępność terenu inwestycji, dlatego warto korzystać z usług lokalnych geodetów.

W zależności od powyższych czynników czas oczekiwania na gotową mapę do celów projektowych będzie wahać się od kilku tygodni do kilku miesięcy.


Od czego zależy cena mapy do celów projektowych?

 • Cena mapy do celów projektowych różni się w zależności od regionu, w którym planowana jest inwestycja. Niektóre powiaty/miasta mogą różnić się cenowo od pozostałych,

 • Następnym czynnikiem jest rodzaj i wielkość planowanej inwestycji - inaczej ceny będą rozkładały się dla mapy pod budynek jednorodzinny na średniej wielkości działce, a inaczej w przypadku projektowania hal przemysłowych,

 • Oprócz wielkości obszaru objętego inwestycją znaczenie może odgrywać dostępność i ukształtowanie terenu - w związku z mało wymagającym terenem geodeta może podjąć decyzję o zniżce ceny.


Zapraszamy do kontaktu!

449 wyświetleń0 komentarzy

留言


Post: Blog2_Post
bottom of page